چرخش در محدوده توپ در تیم های فوتبال

چرخـش در محـدوده تـوپ در فوتبال بـه چـه معناسـت؟

فقــط همیــن کــه یــک بازیکــن بــا چرخــش در اطــراف تــوپ، خــود را بــه یــک گزینــه دریافــت پــاس تبدیــل کنــد کافــی اســت؟
اساســا یــک بازیکــن صاحــب تــوپ نهایتــا بــه چنــد گیرنــده بالقــوه در فواصــل رابطــه 10 تــا 20 متــری نیــاز دارد؟ در ایــن مطلب تاکتیکی بــه ســراغ ایــده ای خواهیــم رفــت کــه عــلاوه بــر اینکــه بــه ایــن ســؤالات پاســخ مــی دهــد، مـی توانـد بـه عنـوان یـک نقطـه مرجـع بـرای طراحــی تاکتیــک هــای پیشــرفته چرخــش در محــدوده تــوپ نیــز بــه مربیــان کمــک کنــد!

مواردی که برای اجرای این تاکتیک فوتبال باید توجه شود:

اساســا در بحــث حملــه در فوتبــال، پاســکاری یــک زیــر اصــل امــا احتمــالا مهمتریــن زیــر اصــل اســت. خــود موضــوع پاســکاری بــه چنــد صــورت جهــت، طــول، شــدت تقســيم مـی شـود. موضـوع ایـن کارت تاکتیکـی جهـت اسـت. بـه همیـن خاطـر بـه جهـت هـای اصلی کـه یـک بازیکـن صاحـب تـوپ امـکان بـازی در آنهــا را دارد فکــر مــی کنیــم.

اینجــا ســه جهـت (عقـب، هـم عـرض، جلـو) را داریـم بلـه جهـت هـای فرعـی مختلفـی بـر اسـاس مفهوم شــبکه پاســکاری داریــم، امــا همــه آنهــا بــه عنـوان زیـر مجموعـه ایـن سـه جهـت اصلـی تعریـف مـی شـوند.( اینجـا بـه پرسـش اصلـی مــی رســیم، آیــا هــدف مــا از اینکــه بــه ایــن سـه جهـت رسـمیت مـی دهیـم فقـط بـه ایـن خاطــر اســت کــه آنهــا اصلــی تریــن و آشــنا- تریــن جهــات ممکــن هســتند؟

پاســخ قطعــا خیــر اســت. هــدف مــا از صحبــت در مــورد ایـن سـه جهـت ایـن اسـت کـه در واقـع درون آنهـا سـه مفهـوم اصلـی مرتبط بـا پاسـکاری را مشـاهده مـی کنیـم. پشـتیبانی از پاسـکاری در جهـت عقـب، تـداوم پاسـکاری در جهـت هـم عــرض و نفــوذ بــا پاســکاری در جهــت جلــو.

مسـئله اصلـی نیـز همین اسـت. چرخـش های در محــدوده تــوپ بایــد بــه گونــه ای صــورت بگیـرد کـه حتمـا  سـه اصـل پشـتیبانی، تـداوم، نفـوذ در پاسـکاری بـرای بازیکـن صاحـب تـوپ معنـا شـود.

فقـط در ایـن صـورت خواهـد بـود کــه مــی تــوان بــه ســراغ چرخــش هــای پیشــرفته و اســتفاده از اصــل هــای خــاص در
پاســکاری  (بــه عنــوان مثــال همــان جهــات فرعـی) حرکـت کـرد. البتـه ایـن فقـط مختص یـک لحظـه و یـک منطقـه نیسـت، بلکـه الگـو بایــد بــه گونــه ای طراحــی و اجــرا شــود کــه تمامـی بازیکنـان صاحـب تـوپ تیـم در تمـام زمیـن از ایـن 3 اصـل خـاص بهـره مند شـوند.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، به عنوان بهترین مدرسه فوتبال کرج تلاش دارد تا همگام با تمرینات بهترین آکادمی های فوتبال دنیا جلو رفته و استعدادهای بهتری را به فوتبال ملی و باشگاهی ایران معرفی کند. شما نیز می توانید عضو باشگاه درفک البرز شده و در مسیر حرفه ای شدن قدم بردارید.

پاسخ دهید