5 نکته کوتاه در حمایت از فوتبال کودکانمان در مدارس فوتبال

این 5 نکته کوتاه بیشتر به عنوان یک مدل ذهنی است که پیشنهاد می کنم، در ارتباطات خودتان با کودکانی که در مدارس و آکادمی های فوتبال حضور دارند، به کار بگیرید.

قطعا نکات دیگری نیز می توانست اضافه شود اما در این لحظه این 5 نکته جز چیزهایی است که از نظر من دارای اهمیت زیادی است:

1) اطمینان حاصل کنید که اهداف و رویاهای فرزندان ما از خودشان است و  و آنها به دنبال رویاهای شما به عنوان پدر و مادرشان نیستند.

2) تفاوت بین تسهیل اهداف ورزشی آنها و مجبور کردن آنها را درک کنید.

3) اغلب به آنها یادآوری کنید که عشق شما و دوست داشتن فرزندانتان به آنها، هیچ ارتباطی با موفقیت ها و تلاش های ورزشی آنها ندارد.

4) آنها را به داشتن زندگی خارج از دنیای فوتبالشان تشویق کنید.

5) در مکالمات خود با آنها والدین باشید و نه مربی.

پاسخ دهید