رابطه هوش هیجانی موفقیت و خودکارآمدی مربیان مدارس فوتبال

ابتدا اجازه دهید هوش هیجانی را تعریف کنیم. دانیل گلمن می گه: هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مثل انگیزه دادن به خود، پشتکار در شرایط دشواری و سرخوردگی، کنترل رفتارهای تکانشی، به تأخیر انداختن خواسته‌ها، تنظیم هیجانات، جلوگیری از غلبه‌ی استرس بر قدرت فکر کردن، همدلی با دیگران و امیدواری است.

لوگو باشگاه و آکادمی فوتبال درفک البرز
لوگو باشگاه و آکادمی فوتبال درفک البرز

مربیگری جزوه پردردسرترین، جذابترین و سختترین مشاغل دنیاست شناخت خصوصیات، توانمندیها، رفتارهای رهبری مربیان و شایستگیهای اجتماعی و هیجانی مربیان بخصوص مربیان مدارس فوتبال، بر موثر بودن مربیان بر عملکرد و توانایی آنان تاثیر گذار خواهد بود.
امروزه، مهمترین شرط لازم را برای توفیق تربیت ورزشکاران درجه یک وجود مربیان ممتاز میدانند، سرمایه گذاریهای کلانی که در حیطة مربیگری و جذب مربیان اثربخش و کارآمد برای باشگاه داری انجام میشود، ضرورت توجه به انتخاب مربیان کارآمد را آشکار میکند. یک مربی کارا باید مهارت و دانش فوق العاده ای داشته باشد تا بتواند ورزشکار را پرورش دهد. در این حرفه، مربیان در زیر دید دقیق، موشکافانه و ریز بین افرادی چون تماشاگران، بازیکنان، مدیران ورزشی و منتقدان جامعه قرار دارد. یکی از مهمترین مسئولیتها را در سازمان- های ورزشی، مربیان برعهده دارند. چرا که مربیان موفق به ورزشکاران کمک میکنند تا مهارتهای جدیدیرا یاد بگیرندتوانمندیها وشایستگیهای اجتماعی و هیجانی از عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار بر کیفیت روابط اجتماعی و موفقیت در حوزههای گوناگون زندگی و شغلی به شمار میروند.

هوش هیجانی سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسها در توانمندیهای انسانی دارد.
پژوهشگران روانشناسی ورزشی به این نتیجه رسیده اند که هر چه ورزشکار در درک، شناسایی، تنظیم و ابراز دقیق هیجانات توانمندتر باشد، عادات فکری در اختیار خواهد داشت که موجب میشود فردی کارآمدتر باشد و بهترین عملکرد خود را همچنین قابلیت، نشان دهد. هوش هیجانی میتواند از طریق توانایی حل مناقشه ها و مقابله با فشارهای روانی و تسهیل در ارتباطات با دیگران. عملکرد فردی را توسعه دهد.
تئوری خودکارآمدی بندورا، یکی از اجزاء تئوری شناخت اجتماعی است که به صورت گسترده ای انگیزش، رفتار و نگرش انسان را در چهارچوب مفاهیم فردی و فاکتورهای محیطی مورد بررسی قرار میدهد. خودکارآمدی در ورزش به طور پیوسته به عنوان یک عامل مهم در پیشبینی نحوه شناخت رفتار و کنش افراد تلقی گردیده است. به بیانی دیگر خودکارآمدی به شناخت فرد از تواناییهای خود برای اجرای مستقل فعالیتها اشاره دارد.
طبق نظریه ی بندورا خودکارآمدی نقش مهمی در سازگاری روانشناختی، مشکلات روانی، سلامت جسمانی و نیز راهبردهای تغییر رفتار خود رهنمون و  مشاوره دارد.

مربیگری از چهار خرده مقیاس اصلی ایجاد انگیزه، استراتژی بازی، تکنیک آموزشی و فرآیندهای موثر بر شخصیت سازی تشکیل شده است.

مربیان از طریق انگیزش یا ایجاد انگیزه میتوانند بر مهارتها و حالت- های روانشناسی بازیکنان خود تأثیر بگذارند. استراتژی بازی به توانایی مربیان ، همکاران برای مربیگری طی بازی و مسابقه و هدایت بازیکنان به سمت و سوی موفقیت مربوط میشود. تکنیک آموزشی باور مربیان در آموزش مهارتهای ساختاری و تشخیصی تعریف میشود و در نهایت، فرآیند شخصیت سازی به باور مربی مربوط میشود که خود را قادر به تأثیرگذاری بر رشد شخصیتی بازیکنان و توانمندی به تغییر دیدگاه افراد نسبت به ورزش بدانند.

میزان موثر بودن مربیان بر عملکرد باورها و ادراک مربیان تاثیر میگذارد.

خودکارآمدی بالا به تلاش و پافشاری دربرخورد با مسأله و به دست آوردن اهداف بالاتر منتهی میشود. در حالیکه خود کارآمدی پایین باعث یأس و دست کشیدن از کار می شود.
خودکارآمدی مربیگری به این نتیجه رسیدند که خودکارآمدی مربیگری روی رفتار مربیان، رضایتمندی تیمی و درصد پیروزی تأثیرگذار است.
هوش هیجانی پیشبینی موفقیت را نیز ممکن میسازد زیرا نشان میدهد که فرد چگونه بی درنگ واکنش خاص خود را در هر موقعیتی به کار میگیرد.
این نتایج این گونه بیان کرد هوش هیجانی ورزشی، نقش مهمی در تبیین خودکارآمدی مربیگری دارد فردی که از درک هیجانی بالایی برخوردار است، رابطه ی مناسبتری با دیگران برقرار میسازد و متقابلاً احساس خودکارآمدی بیشتری مینماید. که برای رشد و پرورش احساس خودکارآمدی در مربیان ورزشی باید به عواملی که منجر به افزایش هوش هیجانی می شود، مورد توجه بیشتری قرار گیرد، ادراک مربیان از
توانایی هیجانی، احساسی و خودکارآمدی خود به عنوان یک ویژگی شخصیتی و اثرگذار میتوان عاملی مهم در انتخاب مربیان برای باشگاههای ورزشی در جهت آموزش و پرورش بازیکن در نظر گرفت. و مربیانی که چنین تواناییهایی دارند، واجد پیش نیازهای لازم برای اعمال توانمندی مربیگری در مدارس فوتبال باشند.
مربیان از ارکان موفقیت باشگاهها هستند ادراک مربیان از توانایی هیجانی و احساسی و خودکارآمدی و کمال گرایی به عنوان یک ویژگی شخصیتی و اثرگذار در حوزه مربیگری میتواند پیش نیازهای لازم برای اعمال توانمندی مربیگری در مدارس فوتبال باشد و همچنین هوش هیجانی از راه ویژگی های ادارک هیجانی، خودکارآمدی مربیگری از طریق باور به توانایی و استعدادهای خود و کمالگرایی از طریق تمایل پایدار فرد به تعیین معیارهای کامل در رسیدن به اهداف، میتواند معیاری مناسب جهت گزینش و استخدام مربیان برای باشگاهها بخصوص مدارس فوتبال جهت آموزش به نوآموزان باشد.

پاسخ دهید