ترکیبی از تمرینات تاکتیکی مربیان بزرگ دنیای فوتبال (اونای امری، وینسنته دلبسکه، ساری، رافائل بنیتز و دیگران)

در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، دوست داریم همگام با تمرینات روز فوتبال دنیا پیش برویم. به همین دلیل بهترین تمرینات فوتبال را ترجمه کرده و در جلسات تمرینی توسط مربیان باشگاه اجرا می کنیم. شما نیز می توانید به رایگان از این تمرینات بسیار خوب فوتبال بهره مند شوید.

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز برای سال 99 تست فوتبال در کرج و شعبه رجایی شهر دارد.

تست فوتبال در کرج

Build Up to Finish in a Conditioned Game with Passing Gates

بازی سازی تا تمام کنندگی با شرایط بازی پاس از بین دروازه ها تمرینی از رافائل بنیتز

Objective: Team shape, build up play, accurate passing and finishing attacks.

Description We play a normal 9 v 9 game (10 v 10 with GKs), except there are 4 cone gates in the positions shown. The practice starts from the goalkeeper and the blue team must build up play within their set formation and team shape. The ultimate aim is to play the ball forward and score a goal (1 point). However, the blue team can also score 1 point by passing through any cone gate. The players have to use correct and intelligent movement to create passing lines and demonstrate accurate driven passes along the ground. * After this practice, do a cool down for 10 minutes.

هدف تمرین: شکل تیمی، بازیسازی، دقت پاس و تمام کنندگی مهاجمین یا حمله های نهایی

ما به صورت نرمال و عادی 9 در مقابل 9 (10 در مقابل 10 با دروازه بان) بازی می کنیم

همانطور که در تصویر ملاحظه می کنید، ما 4 دروازه کوچک با کنز در موقعیت هایی از زمین داریم. تمرین با دروازه بان شروع می شود، تیم آبی باید بازیسازی کند و هماهنگ با شکل تیمی و چیدمان تیمی پیش برود.

هدف نهایی بازی رو به جلو و گلزنی است. (1 امتیاز)

هرچند تیم آبی همچنان با پاس و عبور توپ از دروازه های کوچک می تواند 1 امتیاز کسب کند. بازیکنان با استفاده از حرکت های درست و هوشمندانه و نشان دادن دقیق حرکت پاس، خطوط پاس ایجاد می کنند. بعد از این تمرین، 10 دقیقه سرد کنید

Playing Forward Quickly in a 3 Zone Game with Limited Touches (Del Bosque’s Favourite Practice)

بازی روبه جلو سرعتی در 3 منطقه بازی با محدودیت لمس توپ (تمرین مورد علاقه دلبوسکه)

Objective: Vicente Del Bosque wants to move the ball forward and make the game fast. With this practice and the limited touches, players develop automatism to “play forward quickly.”

 Description: We start with 4 (+GK) v 3 in the low zone, 3 v 3 in the middle zone and 3 v 4 in the high zone. The white team start and they have a 5 v 3 advantage (with GK) to move the ball into the middle zone quickly. They then have a 3 v 3 situation in the middle zone and must move the ball to the final zone for a 3 +1 v 4 attack (1 white player from the middle zone moves forward to join the attack). When the ball goes out or a goal is scored, start again with the other team.

 Coaching Points 1. Encourage creativity and push the players to enhance the different attacking possibilities. 2. Open body shape to receive and play a “well-weighted” accurate forward pass along the ground

هدف تمرین: وینسنته دلبوسکه تمایل دارد توپ به سمت جلو حرکت کند و بازی سریع باشد. با این تمرین و محدودیت لمس توپ، بازیکنان به طور خودکار با سرعت به سمت جلو بازی کرده و توسعه می یابند

در منطقه پایینی زمین و در زمین خودی تمرین با دروازه بان شروع می شود در یک موقعیت 4 (+GK) در مقابل 3 بازیکن تیم حریف، در منطقه میانی 3 در مقابل 3، در منطقه دفاعی تیم حریف یا منطقه بالایی 3 در مقابل 4 دفاع حریف.

تیم سفید شروع کننده تمرین است، با برتری عددی 5 در مقابل 3 و حرکت سریع توپ به منطقه میانی زمین. تیم سفید سپس در یک موقعیت 3 در مقابل 3 در میانه زمین، بایستی توپ را به منطقه نهایی برای 3+1 در مقابل 4 مدافع تیم حریف ارسال کنند. از تیم سفید میانه زمین یک بازیکن می تواند به مهاجمین در منطقه نهایی اضافه گردند.

زمانیکه توپ به بیرون رفت، گل شد یا توسط دروازه بان مهار گردید، تمرین مجدد از سمت تیم قرمز شروع می شود

نکات مربیگری: خلاقیت بازیکنان را تشویق کنید و به بازیکنان فشار آورده که حمله های متفاوتی را ایجاد و تقویت کنند

شکل بدنی مناسب برای دریافت و بازی با وزن مناسب و دقت پاس رو به جلو در امتداد طول زمین

بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال استان البرز و کرج
بهترین مدرسه فوتبال کرج کجاست؟ (بهترین آکادمی فوتبال در کرج)
بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال در کرج (مدرسه فوتبال خوب در کرج)
بهترین مدرسه فوتبال کرج

Positional Attacks to Play in Behind in a Dynamic Zonal Practice

موقعیت تهاجمی و بازی در پشت خط دفاعی تیم حریف با مناطق تمرینی پویا (تمرینی از لوئیز انریکه)

 

لینک مرتبط: به روزترین کتاب های تمرینات مربیگری فوتبال را آنلاین با قیمتی فوق العاده نسبت به سایت خارجی خریداری نمایید

 

Attacking Objective: Positional build-up play and attacks, passing and receiving in space, playing in behind the defensive line and fast defensive transitions to win the ball back after losing it.

 Defending Objective: Collective pressing, blocking passing lines, disrupting the opposition’s attack to prevent them playing in behind and fast counter attacks after winning the ball.

 Description The blues are in a 4-3-3 formation and the yellows are in a 4-4-1 formation. The practice starts with the Coach who passes to a one of the blue centre backs in Zone 1 (2 v 1). The blues use positional attacks and try to play the ball in behind (into the penalty area). This can be done by dribbling across the line or by receiving a pass from any player in any zone. One player can move from Zone 2 to Zone 3 to create a 3 (+1) v 4 situation, as shown with No.10 dribbling forward in the diagram example. All yellow defending players must stay within their zones, but if they win the ball, they launch a counter attack and try to play in behind at the other end.

اهداف تهاجمی: بازیسازی و حمله، پاس و دریافت در فضا، بازی در پشت خط دفاعی و انتقال سریع به دفاع زمانیکه توپ را از دست می دهیم

اهداف دفاعی: پرس و فشار جمعی، قطع پاس ها بین خطوط، تخریب حمله تیم مقابل، سپس بازی در پشت تیم مقابل و حمله سریع هنگامی که توپ را بدست آوردیم.

توضیحات: تیم آبی با شکل تیمی 3-3-4 و تیم زرد با آرایش 1-4-4 قرار دارند. این تمرین با پاس مربی به یکی از دفاع های آخر تیم آبی و منطقه 1 و درشرایط 2 در مقابل 1 شروع می شود.

تیم آبی از موقعیت تهاجمی استفاده کرده و سعی می کند در پشت محوطه جریمه بازی کند. بازیکنان می توانند با دریبل زدن از بین خطوط یا دریافت پاس توسط هر بازیکنی وارد منطقه سوم شوند.

یک بازیکن می تواند از منطقه 2 وارد منطقه 3 زمین شود، تا موقعیت 3(+1) در مقابل 4 ایجاد گردد.

در شکل نمایش داده ایم شماره 10 با دریبل به سمت جلو حرکت می کند. تمام بازیکنان مدافع بایستی در منطقه خودشان بمانند اما اگر توپ را تصاحب کردند، می توانند حمله سریع تدارک دیده و در انتهای زمین دیگر بازی کنند.

Switching Play to the Weak Side in a Dynamic Zonal Game

تعویض بازی به منطقه ضعیف با مناطق پویا (تمرین ژوزه مورینیهو)

Sub-Principle of Play y Ball circulation and switching play to the weak side.

 Sub-Sub-Principles of Play:

Speed of play

Overlapping runs on the outside

 Communication

 Playing forward and in behind if possible

 Taking up finishing positions

 Changing attitude from attack to defence

 Organised and tight marking

Practice Organisation Area: Half pitch

 Time: 10 x 30 second sets Numbers: 14-16 outfield players + 1 GK

 Coaching breaks: Only between repetitions (recovery).

 Practice Description:

 The practice starts in one of the side zones (left side zone in the diagram example) with a 3 v 3 situation.

 The coach starts the practice and the red full back and 2 yellow neutral players try to keep possession. The blue left back, central midfielder and left winger try to win the ball. As soon as they win the ball, they pass to the central midfielder in the middle zone.

 From this point, the aim is to switch the play quickly and create an overload on the weak side. This is best achieved by passing forward to the winger. In the diagram example there is a 2 v 1 overload – the red left back moves across to defend, but the blue right back makes an overlapping run to receive high up the pitch and then cross into the penalty area.

 The 2 blue forwards make runs into the penalty area and try to score. The red centre backs defend – if they are able to win the ball, they can try to score in any of the 3 mini goals. Restart the practice with a 3 v 3 situation in the right side zone and switch play to the left.

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

اصول زیربنایی: جریان توپ و تعویض بازی در منطقه ضعیف

موارد زیربنایی تر تمرین:

سرعت بازی، اورلپ در خارج از منطقه

ارتباطات، بازی رو به جلو و پشت مدافعین

بدست آوردن وموقعیت  تمام کنندگی

تغییر نگرش از حمله به دفاع

سازماندهی و یارگیری

سازماندهی تمرین: در نصف زمین بزرگ و در زمان 10 در 30 ثانیه، با تعداد بازیکن 14 تا 16 نفر بهمراه یک دروازه بان

توضیحات تمرین: این تمرین در یکی از مناطق کناری زمین (در شکل سمت چپ مثال زده شده است) با موقعیت 3 در مقابل 3 شروع می شود

مربی تمرین را شروع می کند، مدافع پوششی یا فول بک قرمز به همراه 2 بازیکن خنثی زرد رنگ سعی می کنند توپ را حفظ کنند، مدافع پوششی سمت چپ یا فول بک آبی، هافبک میانی و وینگر سمت چپ، سعی می کنند توپ را تصاحب کنند.

به محض اینکه توپ را تصاحب کردند، آنها به مرکز زمین و هافبک میانی پاس میدهند. در این نقطه هدف این است که بازی با سرعت به منطقه ضعیف زمین منتقل شده و فشار وارد آورند.

در این شکل به طور مثال 2 در مقابل 1 فشار وارد می آورند، مدافع سمت چپ قرمز حرکت عرضی کرده و به منطقه دفاعی وارد می شود، مدافع سمت راست اورلپ کرده و توپ را به محوطه جریمه سانتر می کند.

2 مهاجم آبی حرکت می کنند به سمت محوطه جریمه و سعی در گلزنی دارند.  مدافعان مرکزی تیم قرمز در صورت تصاحب توپ، می توانند به هر یک از 3 دروازه کوچک گلزنی کنند. شروع مجدد تمرین با بازی 3 در مقابل 3 در منطقه سمت راست زمین و انتقال به سمت چپ انجام می شود

لینک مرتبط: به روزترین کتاب های تمرینات مربیگری فوتبال را آنلاین با قیمتی فوق العاده نسبت به سایت خارجی خریداری نمایید

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز FC DORFAK FOOTBALL CLUB به عنوان یکی از بهترین باشگاه ها و مدارس فوتبال استان البرز و کرج، از شما استعدادهای برتر استان تست فنی می گیرد و برای سال 99 ثبت نام می کند. از طریق لینک های زیر می توانید ثبت نام کرده و با ما در ارتباط باشید

امیدواریم از این تمرینات بسیار خوبی که اینجا با شما به اشتراک گذاشته شد، استفاده نمایید. این تمرینات بخشی از تمرینات پاس و دریافتی است که در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک توسط مربیان باشگاه ارائه می گردد.

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید)

 

پاسخ دهید