دو تمرین Y شکل برای مدارس فوتبال (تمرین پاس و تمرین شوت)

در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز، سعی می کنیم همگام با تمرینات روز فوتبال پیش برویم. به همین دلیل بهترین منابع مطالعاتی شامل (کتاب های روز مربیگری فوتبال، فیلم های آموزشی از آکادمی های بارسلونا، آژاکس و مواردی دیگر، در کنار شرکت در کلاس های دانش افزایی مربیان، باعث می شود نوع تمرینات و آگاهی مربیان، به پیشرفت فنی و اخلاقی بازیکنان کمک شایانی کند. در ادامه دو تمرین بسیار عالی از آکادمی های فوتبال کشور اسپانیا با شما به اشتراک گذاشته می شود.

تمرین پاس به شکل Y با کار ترکیبی

اهداف:

بهبود پاس های کوتاه و متوسط

توضیح تمرین: کنز یا مانع دوم حدود 8 متر از مانع اول فاصله دارد. کنز 3 و 4 حدود 18 تا 20 متر نسبت به کنز دوم فاصله دارد.

بازیکنان با موقعیت Y شکل قرار دارند. بازیکن 1 به بازیکن 2 پاس داده و بازیکن 2 توپ را به بازیکن 1 برگشت داده، بازیکن 1 در اولین فرصت با 1 لمس توپ، برای بازیکن 3 ارسال می کند. بازیکن 3 با بازیکن شماره 2 کار ترکیبی کرده و بصورت متداوم تا نقطه شروع تمرین دریبل می کند. آنها سپس تمرین را از سمت چپ تکرار می کنند.

نکات مربیگری:

  • کاهش زمان بین اولین لمس توپ و پاس دادن، سپس پیشرفت به یک ضرب (1TOUCH)
  • پاس ترکیبی نیاز به وزن خوب توپ (شدت، دقت) و هدف روبه جلو که هم تیمی برای توپ حرکت کرده است، دارد.
  • پاس و دریبلینگ باید با سرعت و شتاب بعد از پاس همراه باشد.

تمرین شوت به شکل Y با گرفتن و دادن (یک و دو)

اهداف:

بهبود پاس های کوتاه و بلند، شوت پس از دریافت توپ و حرکت با توپ

توضیح تمرین:

کنز یا مانع دوم حدود 8 متر از مانع اول فاصله دارد. کنز 3 و 4 حدود 18 تا 20 متر نسبت به کنز دوم فاصله دارد.

بازیکنان با موقعیت Y شکل قرار دارند. بازیکن 1 به بازیکن 2 پاس داده و بازیکن 2 توپ را به بازیکن 1 برگشت داده، بازیکن 1 به بازیکن 3 پاس می دهد. پس از برگشت توپ به بازیکن 1، بازیکن 2 بایستی به موقعیت بازیکن 3 برود و بازیکن 1 به موقعیت بازیکن 2 می رود.

بازیکن 3 پس از کنترل توپ، بایستی به دروازه شوت بزند. بازیکن بعدی در موقعیت 1 کار را از سمت چپ مجدد شروع می کند.

نکات مربیگری:

بازیکن 3 بایستی با یک لمس توپ، توپ را جلوی بدن خود قرار دهد و به سرعت به سمت دروازه شوت زنی کند.

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

پاسخ دهید