الگوی هوشمند استعدادیابی در فوتبال (باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز) FCDORFAK

به کارگیری ابزار مناسب، روشهای علمی و سیستماتیک استعدادیابی میتواند فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی افراد را برای رسیدن به سطح قهرمانی سرعت بخشیده و شرایطی فراهم آورد که ورزشکاران مستعد هر چه سریعتر به بالاترین سطح عملکردی خود دست پیدا کرده و عمر قهرمانی بیشتری را تجربه کنند.

امروزه از موفقیت در میادین بین المللی ورزش به عنوان یکی از شاخص های توسعه و پیشرفت ملتها نام برده میشود. نگاه اجمالی به کشورهایی که در صدر جداول بازیهای جهانی و المپیک قرار دارند، مؤید این ادعا میباشد. این کشورها نه تنها در حوزه زیرساخت های ورزش، بلکه در سایر حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توسعه یافته هستند.

از آنجا که لازمه موفقیت پایدار در میادین بین المللی ورزش، توجه ویژه به امر پشتوانه سازی و پرورش ورزشکاران مستعد است به کارگیری روش های علمی استعدادیابی ورزشی الزامی است.
استعدادیابی ورزشی فرآیند کشف قابلیتهای بالقوه ورزشکاران و تعیین انطباق این قابلیتها با شاخصهای اساسی و مؤثر در رشته های ورزشی مختلف است.

به عبارت دیگر، استعدادیابی ورزشی به معنای شناسایی و کشف آن دسته از قابلیتهای بالقوه افراد است که قابلیت پروراندن داشته باشند.

استعدادیابی بهینه در ورزش باید الگویی کارآمد و همه جانبه ارائه دهد و تمام جزئیات که در نتیجه نهایی دخیل هستند را به درستی لحاظ کند.
طی سالیان اخیر در حوزه مطالعات استعدادیابی سعی بر این بوده است که ابتدا شاخص های تعیین کننده در شناسایی ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی به درستی مشخص گردد؛ سپس نورم شاخصهای تعیین شده ورزشکاران نخبه در این رشته های ورزشی به دست آید تا امکان مقایسه سایر ورزشکاران با ورزشکاران نخبه فراهم گردد و از این طریق، نسبت به مستعد بودن ورزشکاران تصمیم گیری شود.

همچنین برخی از پژوهشگران صاحب نظر در حوزه استعدادیابی ورزشی تلاش داشته اند الگوهایی مبتنی بر عوامل ذاتی و اکتسابی ارائه دهند تا از طریق آن، غربالگری اولیه ای از ورزشکاران صورت گیرد. سپس با اطمینان بیشتری میتوان ورزشکاران را به سمت ورزشی که احتمال موفقیت دارند، هدایت کرد.

الگوی هوشمند رکورد فوتبالیست ها در شاخص های چابکی و انعطاف پذیری (بیومکانیکی)، انگیزه و تمرکز و اعتمادبه نفس (روانشناختی) ظرفیت قلبی- تنفسی (فیزیولوژیکی)، دریبل و کنترل توپ(مهارتی)، را به عنوان ورودی دریافت میکند؛ سپس از طریق مقایسه با نورم شاخص های استعدادیابی فوتبالیست های نخبه، میزان قابلیت و استعداد آنان را نمایان میسازد. چون نگاه همزمان و موازی به چندین متغیر برای انسان پیچیده و همراه با خطا خواهد بود استفاده از الگوهای مبتنی بر پردازش الگوریتم های هوش مصنوعی بخاطر توانایی در پردازش حجم بالایی از داده ها و قدرت تحلیل موقعیتها مانند مغز انسان کمک میکنند تا وحدت رویه ای متکی بر اصول علمی استعدادیابی بین مربیان و متخصصین استعدادیابی فوتبال ایجاد گردد.

روش های استعدادیابی سنتی، عمدتاً بر اساس مشاهده بصری یک یا دو پارامتر استوار است و به نظر میرسد الگویی کارآمد و همه جانبه منطبق بر اصول علمی استعدادیابی برای شناسایی قابلیتهای فوتبالیست های 14 تا 16 سال ایران وجود ندارد.

لینک مرتبط با این مطلب: وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور بر اساس برنامه فوتبال گرسروتز

لینک مرتبط با این مطلب: شش مهارت ذهنی برای فوتبالیست های جوان

از این رو، با فرض این که وجود یک الگوی معتبر برای استعدادیابی فوتبال در رده های سنی پایه میتواند مربیان و متخصصین استعدادیابی را یاری کند.

طراحی الگوی هوشمند استعدادیابی فوتبال

نورم شاخص ها در فوتبالیست های نخبه و ملی پوش از آزمون 505 برای تعیین چابکی، از آزمون اصلاح شده نشستن و رساندن برای تعیین انعطافپذیری، از پرسشنامه خودسنجی انستیتوی ورزشی استرالیای جنوبی
برای کمی کردن نیمرخ روانی و تعیین شاخص های انگیزه، تمرکز و اعتماد به نفس، این پرسشنامه به وسیله انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی (ونیتر و مارتین) در سال 1993 ساخته شد. اولین بار در بازیهای المپیک سئول استفاده شد. پرسشنامه دارای 60 گویه است و 6 مهارت روانی انگیزش، اعتمادبه نفس، تمرکز، کنترل حالات روانی، تصویرسازی و هدف گذاری را می سنجد.

بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال استان البرز و کرج
بهترین مدرسه فوتبال کرج کجاست؟ (بهترین آکادمی فوتبال در کرج)
بهترین باشگاه و مدرسه فوتبال در کرج (مدرسه فوتبال خوب در کرج)
بهترین مدرسه فوتبال کرج

از آزمون میدانی بالک برای تعیین ظرفیت قلبی- تنفسی، از آزمون مدت زمان دریبل 5 مخروط با فاصله 160 سانتیمتر برای تعیین مهارت دریبل، و از آزمون مدت زمان نگهداری توپ در فضا با ضربات سر، ران و پا؛ برای تعیین مهارت کنترل توپ استفاده کرده اند.

قبلا نیز سعی کرده بودم شاخص های استعدادیابی فوتبال را اینجا ارائه کنم از لینک های زیر امکان مطالعه آن ها را دارید.

مطلب مرتبط با این مطلب : شاخص های استعدادیابی از دید متخصصان فوتبال ایران

در پایان از شما مربی گرامی، خانواده هایی که دغدغه شکوفایی استعدادهای ورزشی به خصوص فوتبال را دارید و یا شما بازیکن گرامی و آینده دار فوتبال دعوت میکنم تا فیلمی 10 دقیقه ای از تمرینات آکادمی باشگاه آیندهون هلند را نظاره گر باشید تا تفاوت های تمرینی آنها با مدارس فوتبال ما را ببینید.

سایت باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز از طریق سایت باشگاه

باشگاه و مدرسه فوتبال درفک به عنوان یکی از بهترین باشگاه های فوتبال در استان البرز، توجه ویژه ای به مقوله استعدادیابی فوتبال در استان البرز و سایر استان های کشور دارد. شما نیز می توانید از طریق لینک های زیر متناسب با رده سنی خود در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک ثبت نام نمایید

ثبت نام در باشگاه و مدرسه فوتبال درفک البرز

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 8 تا 10 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 10 تا 12 سال

ثبت نام در مدرسه فوتبال درفک در رده سنی 12 تا 14 سال

خرید کتاب های روز مربیگری فوتبال (ببینید)

پاسخ دهید